پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزیده اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۵۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ 
۹:۵۸:۸
کد خبر : ۲۵۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ 
۹:۳۸:۱۰
کد خبر : ۲۵۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
۹:۵۵:۳۹
پیام ترافیكی 
توقف در پیچ حادثه آفرین است
کد خبر : ۲۵۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 
۸:۴۴:۱۶
کد خبر : ۲۵۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
۹:۵۲:۲۰
کد خبر : ۲۵۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ 
۸:۱۷:۱۱
کد خبر : ۲۵۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ 
۹:۵۰:۷
پیام ترافیكی 
من از کلاه ایمنی استفاده میکنم
کد خبر : ۲۵۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ 
۸:۴۲:۴۸
کد خبر : ۲۵۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ 
۹:۳۱:۱۱

5.3.2.0
V5.3.2.0